Posted By enchantingbee63 Posted On

ว.เทคนิคเชียงใหม่ อบรมเชิงปฎิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนครูอาชีวศึกษา

ว.เทคนิคเชียงใหม่ อบรมเชิงปฎิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนครูอาชีวศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม เชิงปฎิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนา:อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รับรองหลักสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม โดยมีครูผู้สอนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการและการปฏิบัติตามคำสั่งป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.