Posted By enchantingbee63 Posted On

แผนกวิชาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ ว.เทคนิคเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

แผนกวิชาช่างเทคนิคกายอุปกรณ์ ว.เทคนิคเชียงใหม่ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 4 กันยายน 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเอกสิษฐ์ นันติ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ เปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านคำศัพท์เฉพาะช่างกายอุปกรณ์

แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ งบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 4 ,11,18,25 กันยายน 2564 โดยมีนายพิราม ภารังกูล หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการด้วย วิทยากร นายโกศล อินทรประสิทธิ์ หัวหน้างานวิชาการ มูลนิธิขาเทียมฯ

เพื่อให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ด้านกายอุปกรณ์ และเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ โดยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ควบคุมระบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่และคณะครูแผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.