Posted By enchantingbee63 Posted On

อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย

อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย UFABET

นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564

อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายนี้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งในปีนี้ ได้ดำเนินการขนขยะของเสียอันตราย กว่า 40 ตัน

ที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใช้ Application D–TOC เชียงราย ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็น Application จัดการบริหารข้อมูลขยะของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงราย

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.