Posted By enchantingbee63 Posted On

อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวน

อัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวน วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนพวรรธน์ จารุพูนผล อัยการจังหวัดฮอด เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ “เสวนาเพื่อระดมปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประสานความร่วมมือ

ระหว่างพนักงานสอบสวนกับสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยมีรองผู้กำกับการ หัวหน้างานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ของสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จำนวน 8 สถานี ได้แก่ UFABET

 • สถานีตำรวจภูธรฮอด
 • สถานีตำรวจภูธรจอมทอง
 • สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม
 • สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า
 • สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย
 • สถานีตำรวจภูธรแม่กา
 • สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น
 • สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง

สถานีตำรวจละ 3 ท่าน เข้าร่วมเสวนา​​​​นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงาน

กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรค ในการส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาไปยังพนักงานอัยการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการจังหวัดฮอด ​​​​​ในการเสวนาดังกล่าวมีพนักงานอัยการ จำนวน ๖ ท่าน เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

 • นายนพวรรธน์ จารุพูนผล
 • นายพลภัทร สีแดง
 • นายสยาม นิยมพงศ์
 • นายคณาวุณ สันติพงศ์
 • นายอรรจน์ ขาวแสง
 • นางบุษกร แช่มโสภา

และมีนางอรพรรณ ลายกนก รักษาการในตำแหน่งผู้นวยการสำนัก นางสาวศริพร พิรียาพงศ์ นิติกรชำนาญการ และนายโกวิทย์ ใจทา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมเสวนา ด้วย​​​​​​​​นายพลภัทรกล่าวว่าในเวทีดังกล่าว สำนักงานอัยการจังหวัดฮอด ยังได้แนะนำและเผยแพร่ “โครงการฟ้องคดีไม่มีข้อยุ่งยากในทันที” ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฟัง ภายใต้สโลแกนว่า “ฟ้องได้ ภายในวันเดียว” “ฟ้องด่วน ไม่กวนใจ”

โดยโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นองค์กรนำการใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม และตามนโยบายการบริหารของอัยการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรม

การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต้องรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา ดังภาษิตกฎหมายที่ว่า “กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม”

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.