Posted By enchantingbee63 Posted On

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดพัฒนา ย่าม และโล่ประกาศเกียรติคุณ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดพัฒนา ย่าม และโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกวัด เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น สล็อต วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2564

โดยพิจารณาคัดเลือกวัดที่บริเวณวัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน

รวมทั้งเป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ฯ กำหนดในปีพุทธศักราช 2564 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ประเภท ได้แก่ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการโปรดจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีมอบพัดพัฒนา ย่าม และโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ เป็นผู้รับ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน รูปแบบ New Normal ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.