Posted By enchantingbee63 Posted On

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม FAM Trip

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม FAM Trip เมื่อช่วงบ่าย วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 15.45 น. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม Familiarization Trip (FAM Trip) เส้นทางท่องเที่ยว สล็อต โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ตามเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย หลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน เชื่อมโยงชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ และชุมชนชาติพันธุ์อาข่าบ้านผาหมี อำเภอแม่สาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อินฟรูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต/วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรักษา สืบสาน ต่อยอด คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.