Posted By enchantingbee63 Posted On

ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร การนำศิลปะ มาออกแบบ และตกแต่ง งานสถาปัตยกรรม หรือนำมาใช้ สำหรับการตกแต่ง ภายใน – ภายนอก อาคาร เพื่อให้มีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ ได้จากงานออกแบบได้

การออกแบบตกแต่งภายใน มีลักษณะงาน ที่นอกจาก จะต้องคำนึงถึง การอำนวยความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้งาน ประโยชน์การใช้สอย ระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว ยังต้องคำนึงถึง ราคาที่ประหยัด สำหรับงบประมาณ และรูปแบบความสวยงาม โดยที่การออกแบบ ตกแต่งภายในนี้ อาจเป็นงานออกแบบ จากการนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว มาดัดแปลง ให้สวยงามยิ่งขึ้น หรือเป็นงานที่ถูกออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยนักออกแบบ ตกแต่งภายใน

การตกแต่งภายใน (Interior Design)

การตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบ เพื่อจัดและตกแต่ง สภาพแวดล้อมภายในอาคาร และสถานที่ ให้เกิดความสะดวกสบาย ในด้านประโยชน์ใช้สอย และในด้านความสวยงาม รับออกแบบบ้าน

โดยเริ่มต้นจาก การวางผังเครื่องเรือน แล้วทำการพิจารณา เลือกรูปแบบ (Style) ของเครื่องเรือน จากนั้น จึงจะทำการเลือกวัสดุตกแต่ง กำหนดสี และแสง ทำการเลือกสิ่งตกแต่ง เพื่อความสวยงาม เป็นขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ หรือรูปภาพ เป็นต้น

ขั้นตอนมาตรฐานของการออกแบบและตกแต่งภายใน

  1. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและขอข้อมูล

เป็นขั้นของการให้คำปรึกษา และขอข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบโครงการ ระหว่างลูกค้า และนักออกแบบ โดยอาจจะมี การพบปะ พูดคุย กันมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อทำการ ปรับความเข้าใจต่าง ๆ และสรุป ความต้องการขั้นต้น ให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย

ซึ่งในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ ลูกค้าจะใช้สำหรับ พิจารณาความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ของนักของแบบ ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และจะสามารถ ทำงานร่วมกันได้ ออกมาตรงกับ ความต้องการหรือไม่ และสำหรับนักออกแบบ ก็จะใช้ขั้นตอนนี้ ในการพิจารณา รับงานของลูกค้า ด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนใหญ่แล้ว ในขั้นของการให้คำปรึกษา และขอข้อมูล นักออกแบบ จะไม่คิดค่าบริการ ในการให้คำปรึกษา แต่หากมีค่าบริการ ก็จะคิดในราคาที่ไม่สูงมาก แต่เพื่อทำการลดปัญหา ที่จะเกิดขึ้นลูกค้า จึงควรสอบถาม และตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย ในการขอคำปรึกษา กับนักออกแบบ ก่อนที่จะมีการพบปะพูดคุยกัน

  1. ขั้นตอนการวางผัง และนำเสนอแนวคิด เพื่อการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design)

เป็นขั้นตอน การวางแนวความคิด ของนักออกแบบ ให้ลูกค้าได้นำไปพิจารณา อย่างคร่าว ๆ โดยที่นักออกแบบ จะต้องออกแบบ และวางผัง พื้นที่ใช้สอย อย่างง่าย (Lay-out Plan) รวมทั้ง จะต้องทำการพิจารณา รูปแบบที่จะใช้สำหรับงานออกแบบ (Style) และการแบ่งพื้นที่ใช้สอย (Zoning) ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ซึ่งส่วนมาก เพื่อเป็นตัวช่วย ในการตัดสินใจ นักออกแบบ จะนำนิตยสาร หรือหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง กับการตกแต่งภายใน มานำเสนอแนวคิด ในรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า ในขั้นตอนดังกล่าว ลูกค้าจึงจะได้ทราบรูปแบบโดยรวม และแนวทางของงาน ที่จะถูกพัฒนาต่อไป

  1. ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น

เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบ จะต้องทำการนำเสนอ แบบร่างอย่างง่าย แก่ลูกค้า ตามรูปแบบ ที่ได้ผ่านการอนุมัติมา ทั้งในด้านแนวความคิด ของงานออกแบบ และผังพื้นที่ ในการใช้สอย เพื่อทำให้ลูกค้า เกิดจินตภาพ และเข้าใจภาพรวม ของงานออกแบบมากยิ่งขึ้น

โดยที่นักออกแบบ สามารถเลือกนำเสนอ ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ รูปแบบ Model รูปแบบภาพ Sketch หรือรูปแบบ Perspective เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนา แบบร่างขั้นต้นนี้ ลูกค้าจะสามารถ ขอปรับ หรือแก้ไขรูปแบบ ของงานได้ แต่มักมีข้อกำหนด สำหรับบริษัทหลายแห่ง คือ จำนวนครั้ง ในการขอปรับแก้ สามารถทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมทั้งไม่ควรปรับแก้จนผิดไปจากผัง และรูปแบบที่ได้ถูกวางเอาไว้ มากจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้งานยืดเยื้อ และส่งผลให้เสร็จไม่ทัน ในระยะเวลาที่กำหนด

  1. ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

เป็นขั้นตอน ที่นักออกแบบ จะนำแบบร่างขั้นต้น มาพัฒนาต่อ เพื่อทำการนำเสนอลูกค้า ให้มีความใกล้เคียงกับ ผลงานออกแบบจริงมากที่สุด โดยที่ส่วนมาก มักใช้รูปแบบการนำเสนอ แบบภาพ Perspective และ แบบ Model ที่มีความเสมือนจริง ทำให้ลูกค้า เกิดจินตภาพ ที่ชัดเจน ในงานออกแบบทั้งหมด

และเนื่องจาก แบบร่างขั้นสุดท้ายนี้ เป็นแบบร่าง ที่ได้ผ่านการอนุมัติ จากแบบร่างขั้นต้นมาแล้ว ลูกค้าจึงสามารถ ขอปรับแก้ไข แบบร่าง ได้เพียงเล็กน้อย ในส่วนของรายละเอียดเท่านั้น แต่หากลูกค้า ต้องการปรับแก้ แบบร่าง ในส่วนหลักของงาน บริษัท หรือนักออกแบบ จะทำการคิดค่าบริการเพิ่ม ในส่วนของงาน ที่จะต้องทำการแก้ไข และออกแบบใหม่ทั้งหมด

  1. ขั้นตอนของการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด

เป็นขั้นตอนการกำหนดวัสดุ ที่จะนำมาใช้ ในการตกแต่งทั้งหมด ให้ลูกค้าได้พิจารณา โดยนักออกแบบ จะอ้างอิงจากงานแบบร่าง ขั้นสุดท้าย ที่ได้ผ่านการการอนุมัติมาแล้ว เพื่อจัดทำรูปแบบ นำเสนอให้ลูกค้า ได้ทำการพิจารณา เปรียบเทียบวัสดุ การฉลุลายเหล็ก โลหะ เพื่อการออกแบบ

โดยส่วนใหญ่ นักออกแบบ มักนำเสนองาน ในรูปแบบของ Material Board หรือแผ่นกำหนดวัสดุ ก่อนที่จะทำการรวม และประกอบแบบร่าง เข้าด้วยกัน หลังจากนั้น นักออกแบบ จึงจะสามารถดำเนินการ ในขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการเขียนแบบ รายละเอียดต่อไป

  1. ขั้นตอนของการเขียนแบบรายละเอียด

เป็นขั้นตอน ที่นักออกแบบ จะเขียนแบบรายละเอียด และทำการพิมพ์ แบบฉบับร่างออกมา เพื่อนำเสนอให้ลูกค้า ได้พิจารณารายละเอียด ทั้งหมดของงาน ซึ่งแบบรายละเอียดนี้ จะต้องถูกเขียน ให้ตรงตาม Material Board และแบบร่าง ขั้นสุดท้าย ที่ผ่านการอนุมัติมาแล้ว

โดยส่วนมาก นักออกแบบ มักใช้ระยะเวลาทำงาน ในขั้นตอนดังกล่าว ประมาณ 15-30 วัน หลังจากนั้น จึงจะส่งแบบรายละเอียด ฉบับร่างไปให้แก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้า สามารถทำการแจ้ง ขอปรับแก้รายละเอียดในแบบ กับนักออกแบบได้ และเมื่อแก้ไข แบบรายละเอียดฉบับร่าง ได้ตรงตามที่ต้องการแล้ว นักออกแบบ จึงจะทำการพิมพ์ แบบรายละเอียด ฉบับจริงต่อไป นักสืบ

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.