Posted By enchantingbee63 Posted On

หนุนแจกเบี้ยสูงวัย 3 พันบาท ลดเหลื่อมล้ำสังคมไทย เร่งแก้วิกฤติคนแก่พุ่งสูง

หนุนแจกเบี้ยสูงวัย 3 พันบาท ลดเหลื่อมล้ำสังคมไทย เร่งแก้วิกฤติคนแก่พุ่งสูง เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มอบหมายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ (พม.)

พิจารณาผลศึกษา แนวทางจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามที่ กผส.ตั้งคณะอนุกรรม การกำหนดนโยบาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการหารือแนวทางการจ่ายแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย มีแนวโน้มจะจ่ายเบี้ยเฉพาะกลุ่มคนยากจนนั้น บาคาร่า

ปรากฎว่ามีข้อเสนอจากตัวแทนชมรมผู้สูงอายุหลาย ๆ จังหวัดไม่เห็นด้วย จน กผส. ต้องให้คณะทำงานชุดนี้ เร่งนำข้อคิดเห็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายผู้สูงอายุ มาร่วมพิจารณา ทั้งแนวทางจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ จากจัดสรรถ้วนหน้า เบี้ยบำนาญตกทอด กับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เป็นสิทธิพึงได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อน

และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีสัดส่วนของภาคประชาชน ไม่ใช่ข้าราชการปลดเกษียณ เพื่อให้การวางกรอบแนวทางจ่ายเบี้ยใหม่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาผู้สูงวัยยิ่งขึ้น

หากจะปรับฐานแจกเบี้ยยังชีพแบบที่กำหนดไว้เชิงนโยบายตามที่่ทราบๆกัน เดือนละ 3 พันบาท /เดือนผู้ สูงอายุทุกคน มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย ถ้าไม่ประสงค์รับจะบริจาคคืนก็แล้วแต่ราย ๆ ไป ไม่ควรกำหนดเป้าหมาย แจกเฉพาะคนจน

สำหรับแนวโน้ม การปรับแผนแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็น 3 พันบาท/เดือนนั้น หลายภาคส่วนเสนอว่าควรมี ความเสมอภาคเพราะเป็นเงินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนทุกคนทั้งนี้รายงานเรื่อง ระบบจัดการรายได้ผู้สูงอายุ : ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เพียงพอและยั่งยืน

ซึ่งทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ นำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ มีรายละเอียดบางตอนว่า “ประเทศไทยเป็นอีกประเทศลำดับต้น ๆ ของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว โจทย์ใหญ่ของระบบรายได้ผู้สูงอายุที่จัดการโดยภาครัฐแทบจะเป็นโจทย์เดียวกันสำหรับทุกประเทศ นั่นคือ

ทำอย่างไรผู้สูงอายุทุกคนจึงจะมีรายได้ยามชราภาพเพียงพอต่อการยังชีพ การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้น แม้จะเป็นวิธีที่ช่วยครัวเรือนสูงวัยที่ยากจนในรุ่นปัจจุบันได้ทันการณ์ที่สุด แต่อาจจะมีการพิจารณาว่าระดับที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด งานศึกษานี้ ใช้แบบจำลองประเมินตัวอย่างสถานการณ์ในอนาคตหลายกรณี เช่น

กรณีไม่ปรับเปลี่ยนอะไร มูลค่าจริงของเบี้ยยังชีพรวมถึงสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพจะด้อยค่าลงตามกาลเวลาจนไม่ตอบโจทย์ความเพียงพอของรายได้ผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมสูงอายุจะทำให้ฐานภาษีรายได้มีเล็กลง ตามการลดลงของสัดส่วนคนวัยทำงาน และรายจ่ายรับสูงขึ้นตามสัดส่วนคนชราที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ประเมินตัวอย่างนโยบายปรับขึ้นเบี้ยยังชีพเท่าระดับเส้นความยากจน ที่ 3,000 บาท รัฐจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวจากช่องทางใดมาช่วยสนับสนุน สมมติเลือกใช้การเพิ่มแวต 7% เพื่อมาจัดสรรงบส่วนนี้จะต้องสูงขึ้นเป็นร้อยละ16.9 หรือเพิ่มร้อยละ 9.3 จะกระทบครัวเรือน คนรายได้สูงมากกว่าเพราะมีระดับการบริโภคที่สูงกว่า

หากจะลดสิทธิประโยชน์โดยไม่ขึ้นอัตราสมทบ รัฐจะต้องเริ่มลดเงินบำเหน็จบำนาญลงเหลือประมาณร้อยละ 30 ของระดับที่พึงได้บนสูตรคำนวณปัจจุบัน หากเลือกจะเพิ่มอัตราสมทบของแรงงานรุ่นหลังจะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 จากนายจ้างและลูกจ้างเป็นประมาณร้อยละ 20 แม้การดำเนินการตามแบบจำลองสมมติจะช่วยรักษาสมดุลงบประมาณ

แต่ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของผู้สูงอายุที่รุนแรง ในภาะการร์ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว เนื่องจากคนสูงอายุส่วนใหญ่มีเงินออมไม่มากนักอย่างไรก็ตาม นโยบายเหล่านี้มีคนได้และมีคนเสีย กลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของแรงงานอายุ 25–30 ปี จะเป็นผู้ได้ประโยชน์ ขณะที่กลุ่มที่ทำงานในระบบที่มีการศึกษาสูงจะเป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์ ระบบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงวัยยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การลดค่าใช้จ่ายบางประเภทของภาครัฐ แต่ในทางปฏิบัตินั้นอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงสั้น ๆ ลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลง 1 บาท ทุก ๆ เงินบำนาญ 3 บาท โดยใช้เกณฑ์นี้เฉพาะกับเงินบำนาญในระดับที่เกิน 4000 ต่อเดือน รวมถึงมีข้อเสนอในการปฏิรูประบบประกันสังคมในมิติอื่น ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ระบุว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566 นั้น กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่ 2 กย. 2505 – 1 ตค. 2505 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตค.นี้ เป็นต้นไป กลุ่มผู้สูงอายุในไทยกว่า 12,668,594 คนนั้นมีที่ได้รับบำเหน็จ บำนาญ สิทธิประโยชน์เมื่อมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ไม่มากส่วนใหญ่กว่า 8.2 ล้านคนจะได้รับเบี้ยสูงอายุตามเพดาน

ช่วงอายุคือ 60-69 ปี ได้ 600 บาท/เดือน 70-79 ปี ได้ 700 บาท/เดือน 80-89 ปี ได้ 800 บาท/เดือนและ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/ เดือน ตามมติคณรรัฐมนตรี18ตค.2554 ที่เห็นชอบให้จ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลสนับสนุนงบ66,016,930,800 บาท เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,296,573 คน ไม่รวมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 214 แห่ง ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงข้อมูลสถาบันประชากรศาสตร์ ม.มหิดล รายงาน จำนวนประชากรไทย วันนี้มีจำนวน 66,721,411 คน

  • เป็นประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปในขณะนี้ 12,668,767 คนตั้งแต่ต้นปีนี้
  • มีประชากรที่อายุครบ 60 ปี 750,519
  • คนเสียชีวิตแล้ว 364,928 คน
  • อายุ 65 ปี ขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว 323,785 คน
  • 80 ปี ขึ้นไปเสียชีวิตแล้ว 138,444 คน

”แม้จะมีผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไปเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ต้นปีร่วมๆ 8 แสนคน แต่จำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มแต่ละปียังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงต่อเนื่อง”

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.