Posted By enchantingbee63 Posted On

ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดน่าน

ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดน่าน เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมา ตรวจราชการ ที่จังหวัดน่าน โดยมี บาคาร่า

  • นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
  • นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
  • นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  • นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
  • นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
  • พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบนโยบาย และคำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (สวท.น่าน) และเดินทาง ไปตรวจเยี่ยม สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (คอวัง) ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 1,368 KHz บ้านคอวัง ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ปัจจุบัน ได้ยุติการ ส่งกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ตามแผนประกอบกิจการ กระจายเสียง และคำขอ ประกอบกิจการ กระจายเสียง จำนวน 104 คลื่น (นร.0221.04/690 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564) และอยู่ระหว่าง การดำเนินงาน ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ตามลำดับ โดยสถานที่ตั้ง ทางสถานีฯ ได้ขอสงวนสิทธิ การใช้งาน และยังไม่มีหน่วยงานอื่น มาขอใช้พื้นที่

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้กำลังใจ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ทุกคน พร้อมให้คำแนะนำ ในการนำเสนอข่าวสาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถสื่อสาร ให้เข้าใจง่าย ก่อนประชาสัมพันธ์ ไปถึงประชาชน เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์ อย่างแท้จริง

รวมทั้ง ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่เข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี เช่น การทำข่าว หรือกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แบบไลฟ์สด นอกเหนือจาก การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ ในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (สวท.น่าน) ได้จัดทำแผน ขอย้ายสถานี ห้องส่ง สวท.น่าน ระบบ เอฟ.เอ็ม. 94.75 เม็กกะเฮิรตซ์ ไปยังสถานีเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.คอวัง สืบเนื่องจาก ปัจจุบันสถานีวิทยุ กระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (สวท.น่าน) เอฟ.เอ็ม. 94.75 เม็กกะเฮิรตซ์

มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ตั้งสถานีห้องส่งฯ มีเนื้อที่ 3 ไร่เศษ เป็นที่ธรณีสงฆ์ วัดร้างดอนเชียงยืน ตัวอาคารได้มีการใช้งาน มาตั้งแต่ ปี 2516 จนปัจจุบัน รวม 48 ปี อาคาร และบ้านพัก ค่อนข้างเก่า

เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2549 เกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดน่าน สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน (สวท.น่าน) ได้รับผลกระทบ อาคารสถานีห้องส่ง ได้รับความเสียหาย ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงอาคาร สถานีห้องส่งใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 และทำพิธีเปิดอาคาร อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2551

จากสภาพพื้นที่ ที่ตั้งสถานี อยู่ห่างจากแม่น้ำน่าน ประมาณ 50 เมตร หากน้ำล้นผนังกั้น น้ำก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่ สถานีทันที หากย้ายที่ทำการสถานี ไปยังที่ตั้งสถานีเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.คอวัง จะไม่เกิดความเสี่ยง ด้านอุทกภัย เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง สถานี ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่

ปัจจุบัน จ่ายค่าเช่า ให้กรมการศาสนา ผ่านสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน เป็นรายปีในอัตราปีละ 182,550 บาท สำหรับพื้นที่ สถานีเครื่องส่ง เอ.เอ็ม.คอวัง มีพื้นที่รวม 67 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา สามารถสร้างอาคาร สำนักงาน บ้านพัก เสาส่งกระจายเสียง ได้ภายในบริเวณทั้งหมด

มีระบบสาธารณูปโภค รองรับทั้งหมด ระบบไฟฟ้ามาตรฐาน ระบบประปา สถานีมีระบบผลิตน้ำประปา มีคุณภาพ เทียบเท่ากับ การประปาส่วนภูมิภาค และอยู่ในเขตบริการ ของการสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ความเร็จสูง ของทุกเครือข่าย

สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ทดลองขนาดเล็ก ขึ้นในวัง เพื่อการค้นคว้า ส่วนพระองค์

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2471 ทรงสั่งซื้อ เครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียง คลื่นสั้น 36.42 เมตร ขนาด 200 วัตต์ มาจากต่างประเทศ แล้วทรงมอบหมายให้ กรมไปรษณีย์โทรเลข ดำเนินการทดลอง ส่งวิทยุกระจายเสียง จากอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ปากคลองโอ่งอ่าง จึงนับเป็นการ ส่งวิทยุกระจายเสียง ครั้งแรกในประเทศไทย

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.